DVB-T - SimView USB

در هر نقطه از شهر تصاویر دیجیتال تلویزیونی را در کامپیوتر خود ببینید