قراردادهاي بالاتر از 500 دستگاه تين كلاينت :

 • قرارداد 5000 دستگاه خدمات ماشيني تامين ( 8958/130 -01/02/87 )
 • خريد بالاتر از 1000 دستگاه تين كلاينت تاكنون با شركت خدمات ماشيني تامين
 • قرارداد بالغ بر 7000 دستگاه تاكنون به نهادرياست جمهوري
 • قرارداد 2400 دستگاه به ناجا ( مناقصه )
 • خرید بیش از 2000 دستگاه تین کلاینت تاکنون به سپاه پاسداران
 • قرارداد 1500 دستگاه به ناجا ( مناقصه )
 • تعداد 1000 دستگاه تين كلاينت براي پروژه كارت سلامت با شركت شمص تامين ( مناقصه )
 • قرارداد خريد تين كلاينت بابت پروژه كارت سوخت با شركت پخش فرآورده هاي ملي نفت ايران ( مناقصه )
 • ( DSD-87199/88020-TR ) – ( DSD -86857-TR )
 • قرارداد باشركت ايزايران بابت خريد ارگانهاي نظامي
 • قرارداد 2500 دستگاه تين كلاينت با شركت صنايع كامپيوتري ايران بابت خريد ناجا ( مناقصه ) 77/25000 – 02/06/88
 • قرارداد 500 دستگاه تين كلاينت با شركت صنايع كامپيوتري ايران بابت خريد ايرانسل ( 45/25000 )
 • قرارداد 500 دستگاه تين كلاينت بانك ملي ( مناقصه ) 54/87
 • قرارداد 500 دستگاه شرکت خدمات انفورماتیک ( مناقصه ) ( استعلام : 31/89/31-06 )
 • قرارداد 500 دستگاه بانک ملت 113 /88
 • قرارداد 500 دستگاه امورمالیاتی کشور ( مناقصه ) 76670/244 – 18/12/88
 • قرارداد 1000 دستگاه تین کلاینت انستیتو ایزایران ( مناقصه ) ( 8805 / م /2000 / الف /223 )
 • قرارداد 650 دستگاه تین کلاینت با شرکت صنایع کامپیوتری ایران ( 14/25000 – 09/02 /89 )

پروژه های مرتبط با بانک ها :

 • فروش 12.000 دستگاه تین کلاینت به بانک ملی ( مناقصه – مستقیم )
 • فروش 800 دستگاه تین کلاینت به خدمات انفورماتیک
 • فروش 4500 دستگاه تین کلاینت به بانک ملت ( مناقصه – مستقیم )
 • فروش 2000 دستگاه تین کلاینت بانک سپه ( مناقصه )
 • فروش 5400 دستگاه به بانک کشاورزی ( مناقصه )
 • فروش 1300 دستگاه به تعاونی اعتبار صالحین
 • {{--
 • فروش 1100 دستگاه به بانک مهراقتصاد
 • --}}
 • تجهیز تمامی شعب بانک دی با استفاده از تین کلاینت های سیماوا
 • اجرای پروژه جداسازی اینترنت از اینترانت برای بانک تعاون با استفاده از تین کلاینت
 • فروش به بانک توسعه وصادرات و مراکز استان ها
 • بانک پاسارگاد استفاده شده در واحد آموزش بانک
 • تجهیز تمامی شعب کارسازان آینده با استفاده از تین کلاینت های سیمآوا
 • فروش وهمکاری با شرکت خدمات انفورماتیک در پروژه های مرتبط با تین کلاینت
فهرست