محصولات سيمآوا

خدمات مونتاژ بردهاي الکترونيکي

مجموعه مهندسين مجرب و متخصص سيمآوا اين امكان را فراهم مي آورد كه نيازهاي طراحي و خدمات توليد واحدهاي صنعتي و توليدي ، در داخل كشور تحقق پذيردكه در اين صورت كشورمان ايران را از محصولات وارداتي بي نياز مي گرداند .