قراردادهاي بالاتر از 500 دستگاه تين كلاينت :

 •  قرارداد 5000 دستگاه خدمات ماشيني تامين ( 8958/130 -01/02/87 )
 •  خريد بالاتر از 1000 دستگاه تين كلاينت تاكنون با شركت خدمات ماشيني تامين
 •  قرارداد بالغ بر 7000 دستگاه تاكنون به نهادرياست جمهوري
 •  قرارداد 2400 دستگاه به ناجا ( مناقصه )
 •  خرید بیش از 2000 دستگاه تین کلاینت تاکنون به سپاه پاسداران
 •  قرارداد 1500 دستگاه به ناجا ( مناقصه )
 •  تعداد 1000 دستگاه تين كلاينت براي پروژه كارت سلامت با شركت شمص تامين ( مناقصه )
 •  قرارداد خريد تين كلاينت بابت پروژه كارت سوخت با شركت پخش فرآورده هاي ملي نفت ايران ( مناقصه )
 •  ( DSD-87199/88020-TR ) – ( DSD -86857-TR )
 •  قرارداد باشركت ايزايران بابت خريد ارگانهاي نظامي
 •  قرارداد 2500 دستگاه تين كلاينت با شركت صنايع كامپيوتري ايران بابت خريد ناجا ( مناقصه ) 77/25000 – 02/06/88
 •  قرارداد 500 دستگاه تين كلاينت با شركت صنايع كامپيوتري ايران بابت خريد ايرانسل ( 45/25000 )
 •  قرارداد 500 دستگاه تين كلاينت بانك ملي ( مناقصه ) 54/87
 •  قرارداد 500 دستگاه شرکت خدمات انفورماتیک ( مناقصه ) ( استعلام : 31/89/31-06 )
 •  قرارداد 500 دستگاه بانک ملت 113 /88
 •  قرارداد 500 دستگاه امورمالیاتی کشور ( مناقصه ) 76670/244 – 18/12/88
 •  قرارداد 1000 دستگاه تین کلاینت انستیتو ایزایران ( مناقصه ) ( 8805 / م /2000 / الف /223 )
 •  قرارداد 650 دستگاه تین کلاینت با شرکت صنایع کامپیوتری ایران ( 14/25000 – 09/02 /89 )

پروژه های مرتبط با بانک ها :

 •  فروش 12.000 دستگاه تین کلاینت به بانک ملی ( مناقصه – مستقیم )
 •  فروش 800 دستگاه تین کلاینت به خدمات انفورماتیک
 •  فروش 4500 دستگاه تین کلاینت به بانک ملت ( مناقصه – مستقیم )
 •  فروش 2000 دستگاه تین کلاینت بانک سپه ( مناقصه )
 •  فروش 5400 دستگاه به بانک کشاورزی ( مناقصه )
 •  فروش 1300 دستگاه به تعاونی اعتبار صالحین
 •  فروش 1100 دستگاه به بانک مهراقتصاد
 •  تجهیز تمامی شعب بانک دی با استفاده از تین کلاینت های سیماوا
 •  اجرای پروژه جداسازی اینترنت از اینترانت برای بانک تعاون با استفاده از تین کلاینت
 •  فروش به بانک توسعه وصادرات و مراکز استان ها
 •  بانک پاسارگاد استفاده شده در واحد آموزش بانک
 •  تجهیز تمامی شعب کارسازان آینده با استفاده از تین کلاینت های سیمآوا
 •  فروش وهمکاری با شرکت خدمات انفورماتیک در پروژه های مرتبط با تین کلاینت
face

بنا بردرخواست برخي از مشتريان از قيد نام آن سازمانها معذور مي باشيم

فهرست